Hủy hóa đơn hiện nay theo thông tư 39 và các vấn đề liên quan

Hủy hóa đơn hiện nay theo thông tư 39 và các vấn đề liên quan là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu chủ đề này ngay nhé!

Các trường hợp hủy hóa đơn

Các trường hợp hủy hóa đơn

Theo khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC các trường hợp phải hủy hđ như sau:

 • Hđ đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hđ.
 • Tổ chức, hộ, cá nhân có hđ không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hđ.
 • Các loại hđ đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
 • Các loại hđ chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy.

Lưu ý

1. Hóa đơn được xác định đã hủy

 • HĐ in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hđ đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hđ nào hoặc không còn chữ trên tờ hđ để có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.
 • Hđ tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hđ được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hđ.

2. Đối với hóa đơn viết sai

 • Nếu hđ viết sai mà chưa kê khai thì chỉ cần lập biên bản thu hồi hđviết sai mà không cần làm thủ tục hủy hđ;
 • Trường hợp hđ viết sai đã kê khai thì lập biên bản điều chỉnh hđ viết sai và xuất hđ mới, không cần hủy hđ.

Thời hạn hủy hóa đơn

Thời hạn hủy hóa đơn

Căn cứ vào Điểm b, Khoản 2, Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về thời hạn hủy hđ đối với trường hợp không tiếp tục sử dụng như sau:

“b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.”

Như vậy:

 • Tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo với Cơ quan Thuế về số hóa đơn không tiếp tục sử dụng.
 • Tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy trong vòng 10 ngày kể từ ngày Cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng.
 • Trình tự, thủ tục hủy khi không tiếp tục sử dụng

Thủ tục hủy hóa đơn

Thủ tục hủy hóa đơn

Khi doanh nghiệp muốn hủy số hóa đơn mà không tiếp tục sử dụng nữa thì phải tiến hành thủ tục hủy hóa đơn theo một trình tự như sau:

Bước 1: Thành lập Hội đồng

Doanh nghiệp cần hủy phải có Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc thành lập Hội đồng hủy. Hội đồng này phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Các thành viên của Hội đồng này chịu trách nhiệm trước pháp luật và tiến hành các việc sau:

 • Lập Bảng kiểm kê hđ
 • Tiến hành hủy hđ và Lập biên bản hủy
 • Thông báo kết quả

Bước 2: Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về nội dung của Biên bản kiểm kê hóa đơn cần hủy như sau:

”Trong bảng kê hóa đơn cần hủy này phải có các thông tin cần thiết như: Loại hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, từ quyển … đến quyển …, Từ số … đến số … Và phải có chữ ký của người lập và hội đồng hủy hóa đơn.”

Trước khi hủy hóa đơn, Hội đồng kiểm kê phải tiến hành kiểm kê số hđ cần hủy, với các chỉ tiêu như quy định trên. Hội đồng kiểm kê phải Lập bảng kiểm kê và ký xác nhận.

Bước 3 : Tiến hành và lập Biên bản

Theo điểm b khoản 2 điều 29 quy định về hủy hđ như sau:

“b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.”

Theo quy định trên, trong khoảng thời gian quy định Hội đồng hủy phải tiến hành hủy. Khi hủy, Hội đồng phải lập biên bản hủy. Biên bản ghi rõ thông tin cần thiết của hóa đơn như:

 • Loại hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, từ quyển … đến quyển …, Từ số … đến số…
 • Hình thức hủy
 • Cắt góc
 • Xé nhỏ
 • Đốt

Biên bản được lập sau khi đã hủy và có chữ ký của những người trong Hội đồng hủy

Bước 4: Thông báo kết quả

Sau khi hủy xong phải tiến hành lập thông báo hủy. Tại điều 29 khoản 3 điểm d quy định về Thông báo hủy như sau:

“Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hđ được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hđ. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá  năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.”

Hồ sơ hủy hóa đơn

Hồ sơ hủy hóa đơn

Dựa vào các trình tự thủ tục trên thì bộ hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm:

 • Biên bản kiểm kê
 • Quyết định thành lập hội đồng
 • Biên bản
 • Thông báo kết quả

Bộ hồ sơ này phải được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

Chú ý: Riêng Thông báo kết quả được lập thành hai (02) bản, 1 bản lưu, một bản gửi đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy.

Đến đây là bài viết của abby card về chủ đề này cũng xin được tạm dừng. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Hãy ghé trang thường xuyên để cập nhật các tin tức khác nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *