Tổng hợp 558 bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Nghệ An phần 4

Tổng hợp 558 bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Nghệ An phần 4 là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu chủ đề này ngay nhé!

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Huyện Thanh Chương, Nghệ An

401

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Khai

917818391

Xóm Hùng Thịnh, Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương

402

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Khê

918578346

Xóm 5 Yên Lạc, Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Chương

403

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Lâm

947818790

Xóm Minh Đức, Xã Thanh Lâm, Huyện Thanh Chương

404

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Liên

1267208245

Xóm Liên Đức, Xã Thanh Liên, Huyện Thanh Chương

405

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Lĩnh

975835101

Thôn 4 Thị Tứ, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương

406

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Long

886676157

Xóm 3, Xã Thanh Long, Huyện Thanh Chương

407

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Lương

917818047

Xóm 5, Xã Thanh Lương, Huyện Thanh Chương

408

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Mai

919306858

Xóm 3, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Chương

409

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Mỹ

886076898

Thôn 2, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương

410

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Ngọc

2383823653

Xóm Ngọc Thượng, Xã Thanh Ngọc, Huyện Thanh Chương

411

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Nho

913221454

Xóm Mới, Xã Thanh Nho, Huyện Thanh Chương

412

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Phong

1263154368

Xóm Chợ Nông, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương

413

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Thịnh

1664483849

Thôn 7, Xã Thanh Thịnh, Huyện Thanh Chương

414

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Thủy

914574234

Xóm 4, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Chương

415

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Tiên

977454852

Thôn 13, Xã Thanh Tiên, Huyện Thanh Chương

416

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Tùng

1256454367

Xóm 9 (Phượng Lộc), Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Chương

417

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Tường

2383939765

Xóm 2, Xã Thanh Tường, Huyện Thanh Chương

418

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Văn

1267210507

Xóm 3, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Chương (

419

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Xuân

1275079456

Xóm Xuân Nam, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Chương

420

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Thanh Yên

917818371

Xóm Yên Sơn, Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương

421

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Võ Liệt

1258029345

Xóm Tiên Thanh, Xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương

422

Huyện Thanh Chương

Điểm BĐVHX Xuân Tường

1232443103

Xóm 5, Xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Huyện Tương Dương, Nghệ An

423

Huyện Tương Dương

Bưu cục cấp 2 Tương Dương

23833874101

Khối Hòa Bắc, Thị Trấn Hoà Bình, Huyện Tương Dương (

424

Huyện Tương Dương

Bưu cục cấp 3 Cánh Tráp

23833874195

Bản Cánh Tráp, Xã Tam Thái, Huyện Tương Dương

425

Huyện Tương Dương

Bưu cục cấp 3 Khe Bố

23833879101

Bản Khe Bố, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương

426

Huyện Tương Dương

Điểm BĐVHX Lượng Minh

919546998

Bản Minh Phượng, Xã Lượng Minh, Huyện Tương Dương

427

Huyện Tương Dương

Điểm BĐVHX Lưu Kiền

943129378

Bản Khe Kiền, Xã Lưu Kiền, Huyện Tương Dương

428

Huyện Tương Dương

Điểm BĐVHX Nga My

1232456584

Bản Bay, Xã Nga My, Huyện Tương Dương

429

Huyện Tương Dương

Điểm BĐVHX Tam Đình

968462901

Bản Quang Yên, Xã Tam Đình, Huyện Tương Dương

430

Huyện Tương Dương

Điểm BĐVHX Tam Hợp

1232404378

Bản Xốp Nặm, Xã Tam Hợp, Huyện Tương Dương

431

Huyện Tương Dương

Điểm BĐVHX Tam Quang

948969836

Bản Bãi Xa, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương

432

Huyện Tương Dương

Điểm BĐVHX Tam Thái

23833874622

Bản Tân Hợp, Xã Tam Thái, Huyện Tương Dương

433

Huyện Tương Dương

Điểm BĐVHX Thạch Giám

23833874632

Bản Cây Me, Xã Thạch Giám, Huyện Tương Dương

434

Huyện Tương Dương

Điểm BĐVHX Xá Lượng

949389345

Bản Cửa Rào 2, Xã Xá Lượng, Huyện Tương Dương

435

Huyện Tương Dương

Điểm BĐVHX Yên Hoà

23833744101

Bản Coọc, Xã Yên Hoà, Huyện Tương Dương

436

Huyện Tương Dương

Điểm BĐVHX Yên Na

1258579456

Bản Xiềng Nứa, Xã Yên Na, Huyện Tương Dương

437

Huyện Tương Dương

Kiốt bưu điện Bản Vẽ

23833749116

Bản Vẽ, Xã Yên Na, Huyện Tương Dương

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Huyện Yên Thành, Nghệ An

438

Huyện Yên Thành

Bưu cục cấp 2 Yên Thành

2383863101

Khối 2, Thị Trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành

439

Huyện Yên Thành

Bưu cục cấp 3 Bảo Nham

949019588

Xóm Trạm, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành

440

Huyện Yên Thành

Bưu cục cấp 3 BC KHL Yên Thành

2383631740

Khối 2, Thị Trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành

441

Huyện Yên Thành

Bưu cục cấp 3 Công Thành

916150151

Xóm Ngã Tư, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành

442

Huyện Yên Thành

Bưu cục cấp 3 Đô Thành

2383681101

Xóm Kim Chi, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành

443

Huyện Yên Thành

Bưu cục cấp 3 Hậu Thành

2383634101

Xóm Chợ Mõ, Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành

444

Huyện Yên Thành

Bưu cục cấp 3 Hợp Thành

2383634101

Xóm Lý Nhân, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành

445

Huyện Yên Thành

Bưu cục cấp 3 Tây Thành

1255783200

Xóm Trung Tâm, Xã Tây Thành, Huyện Yên Thành

446

Huyện Yên Thành

Bưu cục cấp 3 Trung Thành

912812778

Xóm Đội Cung, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành

447

Huyện Yên Thành

Bưu cục cấp 3 Vân Tụ

919327046

Xóm Mẫu Long- Cầu Thông, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành

448

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Bảo Thành

1637567184

Xóm Đồng Mỹ, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành

449

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Bắc Thành

987615211

Xóm Bắc Sơn 1, Xã Bắc Thành, Huyện Yên Thành

450

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Công Thành

1696810004

Xóm Ngọc Hạ, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành

451

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Đại Thành

977622815

Thôn 2 Tiên Cảnh2, Xã Đại Thành, Huyện Yên Thành

452

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Đồng Thành

2383863743

Xóm Đồng Phú, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành

453

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Đức Thành

917599828

Xóm Lĩnh Sơn, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành

454

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Hoa Thành

976984017

Xóm Lùm Hoa, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành

455

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Hồng Thành

942783844

Xóm Nam Xuân, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành

456

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Hợp Thành

941167715

Xóm Lý Nhân, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành

457

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Hùng Thành

915017242

Đội Kim thành, Xã Hùng Thành, Huyện Yên Thành

458

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Khánh Thành

966037347

Xóm Đông Phú, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành

459

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Kim Thành

966075237

Xóm Ngọc Liên, Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành

460

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Lăng Thành

943810017

Xóm 3, Xã Lăng Thành, Huyện Yên Thành

461

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Liên Thành

942941278

Xóm Chại, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành

462

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Long Thành

944377266

Xóm Giáp Bổn, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành

463

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Lý Thành

979475099

Xóm Hữu Lệ, Xã Lý Thành, Huyện Yên Thành

464

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Mã Thành

977578752

Xóm Đồng Bàu, Xã Mã Thành, Huyện Yên Thành

465

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Minh Thành

979353580

Xóm Thanh Lâm, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành

466

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Mỹ Thành

979270920

Xóm Trung Lô, Xã Mỹ Thành, Huyện Yên Thành

467

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Nam Thành

1669882302

Xóm Trần Phú, Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành

468

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Nhân Thành

1678369218

Xóm Nhân Cao, Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành (

469

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Phú Thành

1275903626

Xóm Nam Hồng, Xã Phú Thành, Huyện Yên Thành

470

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Phúc Thành

915324526

Xóm Xuân Sơn, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành

471

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Quang Thành

931392335

Xóm Sơn Thành, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành

472

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Sơn Thành

1248921452

Xóm Trường Sơn 1, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành

473

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Tăng Thành

1659642839

Xóm 2, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành

474

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Tân Thành

971930006

Xóm Thị Tứ, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành

475

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Tây Thành

981054251

Xóm Đồng Kén, Xã Tây Thành, Huyện Yên Thành

476

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Thị Trấn

2383863014

Khối 1, Thị Trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành

477

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Thịnh Thành

975807397

Xóm Mỹ Thịnh, Xã Thịnh Thành, Huyện Yên Thành

478

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Thọ Thành

917573899

Xóm Tam Hợp, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành

479

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Trung Thành

966352028

Xóm Đội Cung, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành

480

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Văn Thành

917208269

Xóm Xuân Châu, Xã Văn Thành, Huyện Yên Thành

481

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Viên Thành

949024948

Xóm Hậu Sơn, Xã Viễn Thành, Huyện Yên Thành

482

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Vĩnh Thành

948393540

Xóm Cao Sơn, Xã Vĩnh Thành, Huyện Yên Thành

483

Huyện Yên Thành

Điểm BĐVHX Xuân Thành

944363394

Xóm Thượng Xuân, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Thành phố Vinh, Nghệ An

484

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 1 Vinh

2383840022

Số 02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh

485

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Bắc

2383844917

Số 02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh

486

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Đông

2383846334

Số 02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh

487

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Nam

2383832308

Số 02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh

488

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Tây

2383834313

Số 02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh

489

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Bến Thủy

2383555206

Số 168, Đường Nguyễn Du, Phường Bến Thủy, Thành Phố Vinh

490

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Chợ Cọi

2383989299

Xóm 13, Xã Hưng Lộc, Thành Phố Vinh

491

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Chợ Ga

2383853216

Số 02, Đường Pham Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh

492

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Cửa Bắc

2383585216

Số 73, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh

493

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Cửa Nam

2383837699

Số 55, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Cửa Nam, Thành Phố Vinh

494

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Đội Cung

2383534268

Số 160, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đội Cung, Thành Phố Vinh

495

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Đông Vĩnh

2383538558

Số 52, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành Phố Vinh

496

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Đường 3-2

2383520369

Đường 3/2, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh

497

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Nghệ An

2383844931

Số 2, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh

498

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Hưng Dũng

2383831732

Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh

499

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Hưng Lộc

2383858460

Đường Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, Thành Phố Vinh

500

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 KCN Bắc Vinh

2383989288

Đường Đặng Thai Mai, Xã Hưng Đông, Thành Phố Vinh

501

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Nghi Liên

2383618101

Xóm 18a, Xã Nghi Liên, Thành Phố Vinh

502

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Phượng Hoàng

2383551419

Số 181, Đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành Phố Vinh

503

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Quán Bánh

2383851143

Số 414, Đường Nguyễn Trãi, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh

504

Thành phố Vinh

Bưu cục cấp 3 Quán Bàu

2383849245

Số 51, Ngõ 68-k7, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh

505

Thành phố Vinh

Bưu cục văn phòng Nghệ An

941455658

Số 2, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh

506

Thành phố Vinh

Điểm BĐVHX Đông Vịnh

2383538558

Khối Đại Lợi, Phường Đông Vĩnh, Thành Phố Vinh

507

Thành phố Vinh

Điểm BĐVHX Hưng Chính

2383821110

Xóm 4, Xã Hưng Chính, Thành Phố Vinh

508

Thành phố Vinh

Điểm BĐVHX Hưng Đông

2383854394

Xóm Trung Thuận, Xã Hưng Đông, Thành Phố Vinh

509

Thành phố Vinh

Điểm BĐVHX Hưng Hòa

2383577323

Xóm Phong Hảo, Xã Hưng Hoà, Thành Phố Vinh

510

Thành phố Vinh

Điểm BĐVHX Nghi Ân

2383852619

Xóm Trung Tâm, Xã Nghi Ân, Thành Phố Vinh

511

Thành phố Vinh

Điểm BĐVHX Nghi Đức

2383857450

Xóm Xuân Hương, Xã Nghi Đức, Thành Phố Vinh

512

Thành phố Vinh

Điểm BĐVHX Nghi Kim

2383618194

Xóm 5, Xã Nghi Kim, Thành Phố Vinh

513

Thành phố Vinh

Điểm BĐVHX Nghi Liên

2383618247

Xóm 6, Xã Nghi Liên, Thành Phố Vinh

514

Thành phố Vinh

Điểm BĐVHX Nghi Phú

2833852769

Đường Trương Văn Lĩnh, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh

515

Thành phố Vinh

Kiốt bưu điện Chợ Bệnh Viện

2383845467

Ngõ 2, Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh

516

Thành phố Vinh

Kiốt bưu điện Khai Khoáng

2383849626

Đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh

517

Thành phố Vinh

Kiốt bưu điện Pccc

2383846768

Đường Ngô Đức Kế, Phường Hồng Sơn, Thành Phố Vinh

518

Thành phố Vinh

Kiốt bưu điện Sở Địa Chí́nh

2383843960

Số 31, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành Phố Vinh

519

Thành phố Vinh

Kiốt bưu điện Thực Phẩm Kênh Bắc

2383845862

Số 51, Khối 13, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

520

Thị xã Cửa Lò

Bưu cục cấp 2 Cửa Lò

2383956336

Số 01, Khối 3, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò

521

Thị xã Cửa Lò

Bưu cục cấp 3 Bình Minh

2383944101

Khối 9, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò

522

Thị xã Cửa Lò

Bưu cục cấp 3 Cảng

2383944208

Khối 2, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò

523

Thị xã Cửa Lò

Bưu cục cấp 3 Chợ Sơn

2383824210

Khối Nam Phượng, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò

524

Thị xã Cửa Lò

Bưu cục cấp 3 Hải Hòa

2383829101

Khối Hải Giang 1, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò

525

Thị xã Cửa Lò

Bưu cục cấp 3 Lan Châu

2383824104

Khối I, Phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò

526

Thị xã Cửa Lò

Điểm BĐVHX Nghi Hải

2383829248

Khối Hải Triều, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò

527

Thị xã Cửa Lò

Điểm BĐVHX Nghi Hò̀a

2383829416

Khối Tân Diện, Phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò

528

Thị xã Cửa Lò

Điểm BĐVHX Nghi Hương

2383955401

Khối 12, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò

529

Thị xã Cửa Lò

Điểm BĐVHX Nghi Thu

2383824115

Khối Cát Liễu, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò

530

Thị xã Cửa Lò

Điểm BĐVHX Nghi Thủy

2383824114

Khối 10, Phường Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò

531

Thị xã Cửa Lò

Điểm BĐVHX Thu Thủy

2383951280

Khối I, Phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò

Bưu cục gửi hàng Vn Post tại Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

532

Thị xã Hoàng Mai

Bưu cục cấp 2 TX Hoàng Mai

2383866101

Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai

533

Thị xã Hoàng Mai

Bưu cục cấp 3 BC KHL TX Hoàng Mai

2383658659

Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai

534

Thị xã Hoàng Mai

Bưu cục cấp 3 Hoàng Mai

2383866101

Khối 1, Thị Trấn Hoàng Mai, Thị xã Hoàng Mai

535

Thị xã Hoàng Mai

Bưu cục cấp 3 Kcn Hoàng Mai

914123878

Khối 6, Thị Trấn Hoàng Mai, Thị xã Hoàng Mai

536

Thị xã Hoàng Mai

Bưu cục cấp 3 Quỳnh Phương

944276826

Xóm 5 Thân Ái, Xã Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai

537

Thị xã Hoàng Mai

Bưu cục cấp 3 Quỳnh Xuân

919566867

Xóm 16, Xã Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai

538

Thị xã Hoàng Mai

Điểm BĐVHX Mai Hùng

943123977

Xóm 8, Xã Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai

539

Thị xã Hoàng Mai

Điểm BĐVHX Quỳnh Dị

1292036089

Xóm 10 Sỹ Tâm, Xã Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai

540

Thị xã Hoàng Mai

Điểm BĐVHX Quỳnh Lập

1236441197

Xóm 3 Hợp Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai

541

Thị xã Hoàng Mai

Điểm BĐVHX Quỳnh Liên

911988596

Xóm 4 Liên Hải, Xã Quỳnh Liên , Thị xã Hoàng Mai

542

Thị xã Hoàng Mai

Điểm BĐVHX Quỳnh Lộc

1255195014

Xóm 6, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai

543

Thị xã Hoàng Mai

Điểm BĐVHX Quỳnh Lộc 2

2383665014

Xóm 2, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai

544

Thị xã Hoàng Mai

Điểm BĐVHX Quỳnh Trang

946450347

Xóm 7 Làng Mít, Xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai

545

Thị xã Hoàng Mai

Điểm BĐVHX Quỳnh Vinh

947045924

Xóm 23 Tân Hoa, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai

546

Thị xã Hoàng Mai

Điểm BĐVHX Quỳnh Xuân

1688345919

Xóm 3, Xã Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai

Bưu cục gửi hàng Vietnam Post tại Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

547

Thị xã Thái Hòa

Bưu cục cấp 2 TX Thái Hòa

2383812200

Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà

548

Thị xã Thái Hòa

Bưu cục cấp 3 Chợ Mới

2383880101

Xóm 8, Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hoà

549

Thị xã Thái Hòa

Bưu cục cấp 3 KHL TX Thái Hòa

2383812200

Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà

550

Thị xã Thái Hòa

Điểm BĐVHX Đông Hiếu

1258455828

Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà

551

Thị xã Thái Hòa

Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa

915079941

Xóm Long châu, Xã Nghĩa Hoà, Thị xã Thái Hoà

552

Thị xã Thái Hòa

Điểm BĐVHX Nghĩa Mỹ

978957339

Xóm Xuân Thọ, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà

553

Thị xã Thái Hòa

Điểm BĐVHX Nghĩa Quang 1

1666392937

Khối Thí Nghiệm, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà

554

Thị xã Thái Hòa

Điểm BĐVHX Nghĩa Quang 2

972204571

Khối Nghĩa sơn, Phường Quang Phong, Thị xã Thái Hoà

555

Thị xã Thái Hòa

Điểm BĐVHX Nghĩa Thuận

946315333

Xóm 8, Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hoà

556

Thị xã Thái Hòa

Điểm BĐVHX Nghĩa Tiến

965828555

Xóm 4, Xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hoà

557

Thị xã Thái Hòa

Điểm BĐVHX Tây Hiếu

916342958

Xóm Phú An, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà

558

Thị xã Thái Hòa

Điểm BĐVHX Thái Hòa

947110333

Khối Đồng Tâm 2, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà

Đến đây là bài viết của abby card về chủ đề này cũng xin được tạm dừng. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Hãy ghé trang thường xuyên để cập nhật các tin tức khác nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *