Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp hiện nay như thế nào?

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp hiện nay như thế nào là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu chủ đề này ngay nhé!

1. Các khái niệm liên quan đến tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

– Đơn vị kế toán

Đơn vị kế toán là đơn vi (bao gồm công ty, công ty doanh nghiệp, xí nghiệp, chi nhánh,.. hoặc các cá nhân) có thực hiện công việc kế toán như lập và xử lý chứng từ kế toán, mở tài khoản, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, phải bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán và thực hiện các quy định khác về kế toán theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức công tác kế toán

Tổ chức công tác kế toán là tổ chức thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin kế toán trên cơ sở hiểu hiết về kế toán, là sự thiết lập mỗi quan hệ qua lại giữa các phương pháp kế toán, đối tượng kế toán với con người am hiểu nội dung công tác kế toán (người làm kế toán) biểu hiện qua một hình thức kế toán thích hợp của một đơn vị cụ thể.

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Tổ chức kế toán là quá trình thu thập, xử lý thông tin tài chính

2. Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Kế toán là việc thu thập , xử lý và kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin giúp nhà quản lý có thể nắm bắt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Việc tổ chức công tác kế toán có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với doanh nghiệp.

Là công cụ thiết yếu để phân tích, đánh giá, tham mưu cho nhà quản trị đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

Ghi chép và phản ánh một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

3. Nguyên tắc cơ bản và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

+ Nguyên tắc thống nhất

 • Thống nhất trong thiết kế, xây dựng các chỉ tiêu trên chứng từ, sổ kế toán và báo cáo kế toán với các chỉ tiêu quản lý
 • Thống nhất trong nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép trên các tài khoản kế toán.
 • Thống nhất trong việc áp dụng chính sách tài chính, kế toán. Thống nhất giữa chế độ chung và việc vận dụng trong thực tế tại đơn vị về chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo kế toán.
 • Thống nhất giữa các yếu tố chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo kế toán với nhau.

+ Nguyên tắc phù hợp

 • Phù hợp với lĩnh vực hoạt động, đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tổ chức công tác kế toán tài chính phải phù hợp với yêu cầu và trình độ nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ quản lý, cán bộ kế toán.
 • Tổ chức công tác kế toán tài chính phải phù hợp với các chế độ, chính sách, thể lệ văn bản pháp quy về kế toán do Nhà nước ban hành. Việc ban hành chế độ kế toán, quy chế tài chính của Nhà nước nhằm mục đích quản lý thống nhất công tác kế toán trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

+ Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả:

 • Trên phương diện quản lý: Phải đảm bảo hiệu quả trong quản lý các đổi tượng hạch toán kế toán trên cơ sở các thông tin do kế toán cung cấp
 • Trên phương diện kế toán: Phải đảm bảo tính đơn giản, dễ làm, dễ đối chiếu, kiểm tra, chất lượng thông tin do kế toán cung cấp phải đảm bảo tính tin cậy, khách quan, đầy đủ, kịp thời, và có thể so sánh được và đảm bảo tính khoa học, tiết kiệm và tiện lợi cho thực hiện khói lượng công tác kế toán trên hệ thống sổ kế toán cũng như công tác kiểm tra kế toán.

4. Tổ chức công tác bộ máy kế toán trong doanh nghiệp

Hiện nay có ba mô hình tổ chức công tác:

+ Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán

+ Mô hình tổ chức công tác kế toán vừa tập trung vừa phân tán

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

+ Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán

Tổ chứng hệ thống chứng từ kế toán là ban hành, ghi chép chứng từ, kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ tất cả các loại chứng từ kế toán sử dụng trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin, kiểm tra thông tin đó phục vụ cho ghi sổ kế toán và tổng hợp kế toán

 • Nguyên tắc đặc thù 
 • Nguyên tắc bằng chứng
 • Nguyên tắc cập nhật
 • Nguyên tắc hiệu quả

+ Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

 • Xác định danh mục tài khoản kế toán sử dụng
 • Yêu cầu đối với hệ thống tài khoản kế toán

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Kế toán tại doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ các bước để đảm bảo tính chính xác

+ Tổ chức hệ thống sổ kế toán

Các hình thức ghi sổ kế toán hiện nay

 • Hình thức Nhật ký chung
 • Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
 • Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
 • Hình thức sổ kế toán Nhật ký – Chứng từ
 • Hình thức kế toán trên máy tính

+ Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

 • Xác định các loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • Tổ chức trình bày thông tin trên báo cáo tài chính

+ Tổ chức kiểm tra kế toán

 • Đảm bảo việc thực hiện đúng đắn các phương pháp kế toán, các chế độ kế toán hiện hành.
 • Tổ chức công tác chỉ đạo công tác kế toán tại doanh nghiệp đảm bảo thực hiện đúng vai trò của kế toán trong quản lý kinh tế, tài chính.
 • Kiểm tra kế toán sẽ tăng cường tính đúng đắn, hợp lý, khách quan của thông tin kế toán được cung cấp

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán

 • Phần mềm kế toán sử dụng phải phù hợp với chế độ kế toán hiện hành, được thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đảm bảo nguồn lực có trình độ và chuyên môn để có thể sử dụng và kiểm soát được hệ thống thông tin kế toán trên phần mềm.
 • Đảm bảo tính khoa học, đồng bộ và tự động hóa cao trong đó phải đảm bao độ tin cậy, an toàn và tính bảo mật trong quản lý thông tin kế toán.

Như vậy, trên đây là những thông tin cần biết về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp hiện nay.

Đến đây là bài viết của abby card về chủ đề này cũng xin được tạm dừng. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Hãy ghé trang thường xuyên để cập nhật các tin tức khác nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *